2024

Արևելյան Այսրկովկասի թյուրքական ցեղերը ԺԹ դարում

Վարդան Գալստյան

21 էջ, 2016
Ժողովածու/պարբերական: «ԳԱՐԴՄԱՆԻ ԵՒ ՇԻՐՎԱՆԻ ՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴՆԵՐԸ» ժողովածու

Կարդալ

Գանձասարի կաթողիկոս Գրիգոր Հասան-Ջալալյանի ուրացության հարցի շուրջ (XVI դար)

Արտակ Մաղալյան

19 էջ, 2024, DOI: 10.54503/0135-0536-2024.1-50
Ժողովածու/պարբերական: Պատմա-բանասիրական հանդես

Կարդալ

Երևանի տարածքը և կառուցվածքը XVII-XVIII դդ․

Արման Եղիազարյան

28 էջ, 2023
Ժողովածու/պարբերական: Երևանի միջնադարի ու նոր ժամանակների պատմությունը և ադրբեջանական կեղծարարությունը

Կարդալ

Երևանի 1724 թվականի ինքնապաշտպանությունը

Արման Եղիազարյան

20 էջ, 2022
Ժողովածու/պարբերական: Հայագիտության հարցեր

Կարդալ

Երևանի բնակչության թվաքանակն ու կազմը 1590-1724 թթ․

Արման Եղիազարյան

17 էջ, 2023
Ժողովածու/պարբերական: Երևանի միջնադարի ու նոր ժամանակների պատմությունը և ադրբեջանական կեղծարարությունը

Կարդալ

Երևանի բնակչության թվաքանակի և ազգային կազմի փոփոխությունների դինամիկան XIX դ.

Արման Եղիազարյան
Արա Հովհաննիսյան

12 էջ, 2023
Ժողովածու/պարբերական: Երևանի միջնադարի ու նոր ժամանակների պատմությունը և ադրբեջանական կեղծարարությունը

Կարդալ

Ադրբեջանի պատմության շարադրման հայեցակարգը (ըստ ադրբեջանական դպրոցական դասագրքերի)

Արման Եղիազարյան
Արա Հովհաննիսյան
Արմինե Չիրոյան

13 էջ, 2022, DOI: 10.52063/25792652-2022.4.15-26
Ժողովածու/պարբերական: Գիտական Արցախ

Կարդալ

Նախիջևանը վարչաքաղաքական բաժանումներում (հնագույն շրջանից մինչև XV դ․)

Հ․ Փանոսյան

8 էջ, 2014
Ժողովածու/պարբերական: Պատմություն, իրավագիտություն

Կարդալ

Ժողովրդագրական տեղաշարժերը Հյուսիսարևելյան Հայաստանում շահ Աբասի կառավարման շրջանում

Անդրանիկ Եսայան

11 էջ, 2020
Ժողովածու/պարբերական: Հայագիտության հարցեր

Կարդալ

Արցախի պատմական ժողովրդագրության որոշ հարցեր (XIX դար - XX դարի սկիզբ)

Միքայել Մալխասյան

17 էջ, 2022, DOI: 10.46991/hc.2022.17.1.083
Ժողովածու/պարբերական: Պատմություն և մշակույթ

Կարդալ

Պարսկահայերի գաղթը և նրանց բնակեցումը (1828-1829 թթ․)

Մ․ Դարբինյան

10 էջ, 1973
Ժողովածու/պարբերական: Լրաբեր հասարակական գիտությունների

Կարդալ

Արևմտահայերի 1829-1830 թթ․ գաղթը հայկական մարզ և հարակից շրջաններ

Մ․ Դարբինյան

9 էջ, 1974
Ժողովածու/պարբերական: Պատմա-բանասիրական հանդես

Կարդալ

Տեղեկատվական պատերազմը Ադրբեջանի ապրիլյան ռազմական ագրեսիայի ընթացքում

Գագիկ Խաչատրյան

9 էջ, 2017
Ժողովածու/պարբերական: Կանթեղ

Կարդալ

Արցախահայության ազգային ինքնագիտակցության սոցիալ-հոգեբանական նկարագիրը

Արայիկ Ֆիրյան

6 էջ, 2019
Ժողովածու/պարբերական: Կաճառ

Կարդալ

Հայաստանի պատմության օսմանյան սկզբնաղբյուրների շուրջ

Պավել Չոբանյան

12 էջ, 2017
Ժողովածու/պարբերական: Բանբեր հայագիտության

Կարդալ

Հականունության ձևավորման ածանցման միջոցները նույնարմատ և տարարմատ բառերում (ըստ Սյունիք-Արցախ բարբառային բառապաշարի համաժամանակյա և տարաժամանակյա քննություն)

Մհեր Քումունց

14 էջ, 2019
Ժողովածու/պարբերական: Լրաբեր հասարակական գիտությունների

Կարդալ

Մեծ Բրիտանիան և Ղարաբաղի հարցը (1918-1920 թթ․)

Տ․ Սարուխանյան

11 էջ, 2013
Ժողովածու/պարբերական: Լրաբեր հասարակական գիտությունների

Կարդալ

Հայաստանի և Ադրբեջանի մասնակցությունը Փարիզի խաղաղության կոնֆերանսին (1919-1920 թթ․)

Յու․ Ղուլյան

11 էջ, 2013
Ժողովածու/պարբերական: Լրաբեր հասարակական գիտությունների

Կարդալ

Արցախի հիմնախնդրի միջազգայնացման հարցի շուրջ

Հ․ Աբրահամյան

9 էջ, 2013
Ժողովածու/պարբերական: Լրաբեր հասարակական գիտությունների

Կարդալ

Ինքնորոշման իրավունքի կարգավիճակը կիրառման չափանիշներն ու պայմանները

Տ․ Թորոսյան

18 էջ, 2008
Ժողովածու/պարբերական: Լրաբեր հասարակական գիտությունների

Կարդալ

Սյունիք-Արցախ պատմական առնչությունները (IX-XII դդ․)

Ա․ Մանուչարյան

9 էջ, 2005
Ժողովածու/պարբերական: Լրաբեր հասարակական գիտությունների

Կարդալ

Շուշիի ինքնապաշտպանության (1920 թ․) ձախողման պատճառների լուսաբանումը հայ պատմագրության մեջ

Մհեր Հարությունյան

12 էջ, 2020
Ժողովածու/պարբերական: Դպրատուն

Կարդալ

Արցախյան հիմնախնդիրը և պանթյուրքիզմի գաղափարախոսությունը

Դավիթ Բաբայան

31 էջ, 2015
Ժողովածու/պարբերական: Հայագիտական ուսումնասիրություններ

Կարդալ

Մի էջ Արցախի պետական համալսարանի կազմավորման պատմությունից

Մ․ Հարությունյան
Ա․ Ավանեսյան

11 էջ, 2023, DOI: 10.53297/0002306X-2023.v76.3-377
Ժողովածու/պարբերական: ՀԳԱԱ և ՀԱՊՀ Տեղեկագիր

Կարդալ

Ադրբեջան և Վրաստան երկկողմ հարաբերությունների մասին

Ա․ Առաքելյան

10 էջ, 2012
Ժողովածու/պարբերական: Լրաբեր հասարակական գիտությունների

Կարդալ

Թաթուլ Կրպեյանը և «Օղակ» գործողությունը

Ի․ Բարսեղյան

13 էջ, 2011
Ժողովածու/պարբերական: Լրաբեր հասարակական գիտությունների

Կարդալ

ԼՂՀ-ի ազատագրված տարածքների արտագաղթի և վերաբնակեցման հարցերի շուրջ

Հ․ Աբրահամյան
Գ․ Գեղամյան

7 էջ, 2011
Ժողովածու/պարբերական: Լրաբեր հասարակական գիտությունների

Կարդալ

Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հնարավորություններն ու հեռանկարները

Տ․ Թորոսյան

16 էջ, 2009
Ժողովածու/պարբերական: Պատմություն և քաղաքականություն

Կարդալ

Հայ-ադրբեջանական սահմանային խնդիրները ՀՍԽՀ հյուսիսարևելյան սահմանահատվածում 1921-1922 թթ․

Մ․ Հակոբյան

9 էջ, 2009
Ժողովածու/պարբերական: Լրաբեր հասարակական գիտությունների

Կարդալ

Ադրբեջանի հակահայկական քարոզչությունը 1918-1920 թթ․

Յու․ Ղուլյան

11 էջ,
Ժողովածու/պարբերական: Պատմություն և քաղաքականություն

Կարդալ

Նորահայտ նյութեր 1793-1795 թթ․ Շուշիի բերդի հերոսական պաշտպանության մասին

Ռ․ Տիտանյան

13 էջ, 1966
Ժողովածու/պարբերական: Լրաբեր հասարակական գիտությունների

Կարդալ

Հայերը Նախիջեվանի ԻԽՍՀ-ում 1945–1988 թթ. Հայաթափության և մշակութային բնաջնջման ադրբեջանական քաղաքականությունը

Հովհաննես Ալեքսանյան

12 էջ, 2017
Ժողովածու/պարբերական: Պատմա-բանասիրական հանդես

Կարդալ